Cranio Biodynamics (BCST)         Integraal Opleiding 2023 - 2025De 2-jarige Foundation training Craniosacral Biodynamics richt zich naar:

* osteopaten, kinesisten, fasciatherapeuten, artsen, acupuncturisten en andere uit de gezondheidszorg

* psychotherapeuten, psychologen, homeopaten, coaches en begeleiders uit welzijnssector

die een dimensie willen toevoegen aan hun werk of zich in hun loopbaan willen heroriënteren

* gemotiveerden zonder medische opleiding zijn welkom, mits intake en volgen MBK cursus Living Anatomy

VOLGENDE OPSTART 06 OKTOBER 2023

Wave Formation
THEMA'S 23 - 25

STARTGROEP FEB 23

STARTGROEP OKT 23

AFSTUDEREN

INSCHRIJVING
WAT IS CRANIO BIODYNAMICS (BCST)

Het craniale is één van de domeinen waarmee gewerkt wordt in de osteopathie, met Dr DO Sutherland als Founder.

Dr R. Becker en DO F. Sills bouwden verder op de basisprincipes van Sutherland en door diverse studie en onderzoek, werd een klinische behandelwijze op punt gesteld, als 'Cranio Biodynamics' benoemd.

Dit 'op zichzelf staand' behandelmodel, is toegankelijk als postgraduaat voor osteopaten en (para)medici.

Niet-medisch geschoolden kunnen deelnemen mits intake en mits volgen van MBK cursus gedurende BCST II.

BCST beschouwt 'Gezondheid' als steeds aanwezige organiserende Essentie en geen functie van het organisme.

Eerder dan inwerken op symptomen gebeurt een BCST behandeling op niveau van de beschikbare kracht in de mens 'als geheel'. In plaats van manipulaties of behandelingsprotocollen om een pathologie te behandelen, beschikt BCST over een klinische methodiek die het organisme dusdanig ondersteunt, dat het zich re-organiseert op meerdere niveaus waaronder deze van weefsels en lichaamsvloeistoffen.

Anatomisch is het lichaam interactief met elektromagnetische velden waarbij lichaamsvloeistoffen fungeren als interface.

BCST focust op herstel van de homeostase zodat opnieuw fluïditeit en veerkracht ontstaat in het organisme, het zelfstructurerend vermogen geoptimaliseerd wordt en de balans kan herstellen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau.

HOE WERKT CRANIO BIODYNAMICS

Bij Cranio biodynamics gaat het vooral over ontwikkelen van een specifieke perceptie.

Via non-invasieve aanraking en receptieve methodiek, wordt gewerkt met de onderstromingen van het ritme van de Hersenvloeistof (cranio rhythmic impuls) om verschillende patronen met hun uitwerking te volgen.

Bij werken met deze getijdenstromen, Mid Tide en Long tide, is de perceptie o.a. gericht op de onderliggende sturingen die deze patronen en toestanden organiseren; dit in combinatie met duidelijk gedefinieerde palpatie technieken en daarop afgestemde neuro dynamische technieken.

De kunst bestaat er in dat de BCST behandelaar zich zo neutraal mogelijk kan opstellen en toelaten dat bij de sessie passende processen, op gang komen. Bij trauma wordt de cliënt dusdanig begeleid, dat zaken die als traumatisch werden opgeslagen in het lichaamsgeheugen, aangepakt worden zonder dat de cliënt in hyper- of hypo arousal terechtkomt.

De balans die ontstaat tussen ortho- en parasympaticus, is tevens benefiek voor diepere liggende elementen die een link hebben met de optredende klachten.

INTERNATIONAAL ERKENDE IABT OPLEIDING                  Upgrade 03/2023

In 2006 werd the International Affiliation of Biodynamic Trainings (IABT) opgericht om de opleidingstandaard te bepalen en ten einde de methode te onderscheiden van andere craniosacraal werkvormen.

De titel BCST werd voorbehouden voor gediplomeerden aan één van de 12 erkende IABT scholen op wereldniveau, waaronder Reliantie instituut voor Benelux, met Michel Lootens als geaccrediteerd Teacher en Supervisor.

De BCST opleiding volgt de principes en klinische vaardigheden uit het werk van arts en pionierend osteopaat William G. Sutherland, van arts/DO Rollin Becker en neuroscientist/DO Franklyn Sills. De verschillende seminars werden gepersonaliseerd door Michel Lootens, met elementen uit de Neurobiologie, de morfogenetische resonantie en de quantumfysica.

* De opleiding CranioBiodynamics (BCST) omvat 45 contactdagen opgedeeld in fasen + een afrondingsfase.

* Aantal deelnemers is beperkt zodat elke student voldoende ruimte en aandacht krijgt van de leraar(s).

* BCST is een 'op zichzelf staande' discipline waarvan de fasen een aanéénsluitend geheel vormen.

* Het lessenpakket combineert op ervaringsgerichte manier de theorie, methodiek en praktijk.

* Kwalificatie en diploma na voldaan hebben aan de afstudeervoorwaarden.

* Tijdens fase 2 en 3 vergemakkelijken supervisiedagen en welbepaalde opdrachten de integratie.

* Er zijn doorstroomtesten na fase 2 en stage traject, casestudy en afsluitexamen na de opleiding.

* De student doorloopt een individueel sessie trajekt m.b.t. eigen symptomen en/of persoonlijke

processen en zal hiervoor een 10-tal afspraken reserveren bij een BCST gediplomeerde evaluator.

* Kwaliteitslabel, erkenningen en Amma BA verzekering voor BCST gediplomeerden, InfoPagina nr 17.

1. Centraal staat het ontwikkelen van perceptie-, palpatie- en behandelingsvaardigheden:

• ten einde subtiele activiteit op te merken en passend te ondersteunen

• en om de natuurlijke neiging naar Stillness in het organisme te leren waarnemen en activeren.

Perceptie

Men leert het lichaam percepteren op diverse organisatieniveaus (fysiek, vloeistoffen en quantum-energetisch) alsook hoe het organis-me overgaat van de ene toestand naar de andere. Zo wordt men ook bekwaam om het lichaam én leven te zien vanuit een ander perspectief.

Palpatie

Subtiele activiteit in het lichaam percepteren, vereist een hoge mate van sensitiviteit. Daarom wordt ook het ontwikkelen van eigen lichaams-gewaarzijn benadrukt. I.c.m. anato-mische kennis, wordt het makkelijker om weefsels/structuren te onder-scheiden bij zichzelf en de cliënt.

Behandeling

Omdat een passende attitude

ten opzichte van de cliënt en diens processen heel belangrijk is, leert men correct omgaan met de verscheidenheid aan situaties die naar voor kunnen komen tijdens een behandeling en bij mogelijks trauma-gerelateerde signalen.

2. Alsook andere vaardigheden:

Contact

Men leert bewust worden van de fijn-gevoeligheid van zijn perceptie waardoor het mogelijk wordt om toegang te krijgen tot diepere lagen van het organisme.

Door ruimte-scheppende aanraking, ontstaat respect en verwondering voor de continuïteit van lichaams-weefsels en lichaamsvloeistoffen.

Klinisch

Men leert bekwaam worden om sensitief te zijn in de benadering van diverse gezondheidsklachten maar tevens om veranderingen in de richting van een betere gezondheid te op te merken en onderscheiden van basispatronen.

Het geheel is belangrijker dan de details (activiteit/patronen).

Zelfontwikkeling

Introspectie en zelfreflectie worden gestimuleerd.

Maar ook het onbevangen waarnemen en een engagement aangaan met zichzelf om continu zijn bekwaamheid bij te schaven wordt benadrukt.

Men leert ondersteunen zonder te sturen.

3. Om de cliënt te helpen tot lichaams-bewustzijn en introspectie te komen:

* wordt deze gesteund tot actief meewerken aan de behandeling via elementen uit Resourcing (Dr P. Levine)

* leert de student-deelnemer herkennen welke passende communcatie voeren (M. C. Meersch)

* psychotherapeutische skills aanwenden uit Inner Tuning (M. C. Meersch)

* congruente posities innemen m.b.t. overdracht en tegenoverdracht tegenover de patiënt/cliënt.

4. Anatomie en fysiologie mbt de materie die direct aan bod komt, zit verwerkt in de opleiding.

Wie niet (para)medisch opgeleid is, dient in te schrijven voor Living anatomy MBK vanaf fase II.

DOCENTEN

Hoofddocent Michel Lootens : Osteopaat DO, BCST, ABD, MFC en geaccrediteerd BCST Teacher.

Marie Christine Meersch: staat als gekwalificeerd psychotherapeut in voor het deel Mind/Body/Unit en

MetaCommunicatie uit Inner Tuning®

Anita de Nennie: Doctorandus in de psychotherapie staat in voor het domein Overdracht en Tegenoverdracht

LOCATIE: Reliantie Instituut Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem - verblijf mogelijk in de omgeving.

Zaal Reliantie Instituut Wevelgem

De Leie
THEMA'S 23 - 25

STARTGROEP FEB 23

STARTGROEP OKT 23

AFSTUDEREN

INSCHRIJVING