Opleiding BCST                                        Thema's 2023 - 2025


De 2-jarige Foundation training Craniosacral Biodynamics richt zich naar:

* osteopaten, kinesisten, fasciatherapeuten, artsen, acupuncturisten en andere uit de gezondheidszorg

* psychotherapeuten, psychologen, homeopaten, coaches en begeleiders uit welzijnssector

die een dimensie willen toevoegen aan hun werk of zich in hun loopbaan willen heroriënteren

* gemotiveerden zonder medische opleiding zijn welkom, mits intake en volgen MBK cursus Living Anatomy

INTERNATIONAAL ERKENDE IABT OPLEIDING                  Upgrade 03/2023

* De opleiding CranioBiodynamics (BCST) omvat 45 contactdagen opgedeeld in fasen + een afrondingsfase.

* Aantal deelnemers is beperkt zodat elke student voldoende ruimte en aandacht krijgt van de leraar(s).

* BCST is een 'op zichzelf staande' discipline waarvan de fasen een aanéénsluitend geheel vormen.

* Het lessenpakket combineert op ervaringsgerichte manier de theorie, methodiek en praktijk.

* Kwalificatie en diploma na voldaan hebben aan de afstudeervoorwaarden.

* Tijdens fase 2 en 3 vergemakkelijken supervisiedagen en welbepaalde opdrachten de integratie.

* Er zijn doorstroomtesten na fase 2 en stage traject, casestudy en afsluitexamen na de opleiding.

* De student doorloopt een individueel sessie trajekt m.b.t. eigen symptomen en/of persoonlijke

processen en zal hiervoor een 10-tal afspraken reserveren bij een BCST gediplomeerde evaluator.

* Kwaliteitslabel, erkenningen en Amma BA verzekering voor BCST gediplomeerden, InfoPagina nr 17.

FASE I: 12 lesdagen verdeeld in seminars van 3 lesdagen

Seminar 1   Fundamentals:

* de essentie in het onderzoek van pionier Arts/DO William G. Sutherland

* Cranio Biodynamics en Quantum Fysica

* de 3 cranio ritmes en gerelateerde domeinen

* specifieke kenmerken van de BCST methode (Mid-tide, Long-tide, ...)

* eigen Mid-tide leren waarnemen

* verkenning fundamentele BCST principes: leren omgaan met ruimte, contact en stilness

* het relationele veld

* specifieke vaardigheden van de BCST behandelaar

* energie en Informatie

* inzicht in de Mind/Body Unit via elementen uit Inner Tuning® Psychodynamics

Seminar 2   Stabiliteit & Fluïditeit:

* anatomie/fysiologie van het zenuwstelsel

* neurobiologie van stress

* hoe de cliënt begeleiden zodat die in gepaste mate kan deel hebben aan een sessie

* veld-kenmerken van een ortho- en een parasympatische reactie

* trauma-basisvaardigheden

* belang van embodied presence

* kennismaking met fluïditeit.

Seminar 3   Van fragmentatie naar éénheid:

* verkenning van de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide

* ontwikkelen perceptievaardigheden m.b.t. de Holistic Shift (= ingangspoort tot ITP)

* uitwerking van organisatie binnen weefsels.

* Potency en de lichaamsvloeistoffen.

* op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel

Seminar 4   De schedel:

* anatomie van de schedel

* palpatie symmetrie, kwaliteit en beweging van de schedelbeenderen als geheel

en idem voor elk van de schedelbeenderen

* motiliteit van de schedelbeenderen

* de vault-hold

* ontwikkelen perceptie van het geheel eerder dan details

FASE II: 15 lesdagen verdeeld in seminars van 3 lesdagen

Seminar 5   Fulcra, beweging en inertie:

* kenmerken en eigenschappen van een natuurlijk fulcrum

* kenmerken van een inert fulcrum

* verschil tussen een inert fulcrum en een patroon

Seminar 6   Inherent hertel mechanisme:

* opbouw van het 3-stappenplan op punt gesteld door Dr. Rollin Becker

* de kenmerken van de verschillende overgangen tussen de fasen

* de State of Balance (= dynamisch evenwicht tussen vrije en gebonden Potency)

Seminar 7   Metacommunicatie®:

* reflectie, projectie en feedback potentieel

* overdracht en tegenoverdracht

* supervisie

Seminar 8   Het Inherent Treatment Plan:

* verdieping van ITP perceptie vaardigheden

* supervisie

Seminar 9   Ruimte bevorderende mechanismen:

* ruimte en Potency

* augmentation van ruimte

* promoten van de Potency-drive en laterale fluctuaties

FASE III: 15 lesdagen verdeeld in seminars van 3 lesdagen

Seminar 10 Organisatie & Informatie uitwisseling:

* Primal Midline, Fluid Midline en Quantum Midline

* van primitiefstreep tot notochord en wervelkolom

* embryologische ontwikkeling

* de hersenventrikels

* de 3 uitwerkingsvormen van Potency: organiseren, beschermen en herstellen.

* de ledematen in hun relatie met de wervelkolom

* supervisie

Seminar 11 De schedelbasis:

* anatomie van de spheno-basilaire overgang en diens invloed op het ganse lichaam

* de 6 mogelijke verstorende patronen

* waar in het verloop van het geboortetraject deze patronen zich kunnen installeren

Seminar 12 Long Tide en Dynamic Stillness

* Long Tide

* Perceptieve ontwikkeling Dynamic Stillness volgens Dr. Rollin Becker

* herkennen van diverse traumasignalen met daarop afgestemde basic traumaskills

* de éénheid occiput, atlas en axis.

Seminar 13 Het viscerocranium:

* anatomie van de aangezichts-schedel

* de (eerder mechanische) interactie tussen de diverse botstructuren die ons aangezicht vormen

* specifieke motiliteit van de botstructuren van het viscerocranium

* kauwspieren

* TMJ

* supervisie

Seminar 14 De viscera:

* verkenning neurologische en hormonale interactie tussen hersenen en darmen

* het enterisch zenuwstelsel

* de orgaan-wervel-spier relaties

* mesenterium, peritoneum, topografie van de organen

* embryologische motiliteit van elk orgaan

* de natuurlijke fulcrums in de thorax en het abdomen

AFSTUDEERFASE is een voorwaarde om het diploma BCST Graduate te behalen

1. Klinisch Traject:

* loopt over 3 maanden en wordt opgestart tijdens Fase III

* dit traject bestaat uit behandelen en opvolgen van 2 eigen gekozen stagecliënten

2. Case Study:

* opmaak en voorstelling van eigen geschreven studiewerk dat bewijs levert van integratie en competentie

in de toepasbaarheid van de methode bij een specifieke case

* het gekozen thema dient ter akkoord voorgelegd te worden aan de hoofddocent

3. Afsluitexamen:

* 2 daagse niet-residentiële module met geschreven en praktijktesten

BCST OPLEIDING

STARTGROEP FEB 23

STARTGROEP OKT 23

AFSTUDEREN

THEMA'S 23 - 25